Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазина РИБОЛОВ намиращ се на интернет адрес www.ribolovshop.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите на сайта, наричани по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛИ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация за ДОСТАВЧИКA:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКA: ФОРЕСТ-Б ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление:
 • Седалище
  Държава: БЪЛГАРИЯ
  Област: Хасково, Община: Димитровград
  Населено място: гр. Димитровград, п.к. 6400
  БЪЛГАРИЯ, гр. Димитровград, ул. Първи май, 20
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби:
  Държава: БЪЛГАРИЯ
  Област: Хасково, Община: Димитровград
  Населено място: гр. Димитровград, п.к. 6400
  ул. Оборище 20
 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 205054744
 2. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG 205054744

(2) Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
  е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Онлайн каталог Риболов е онлайн каталог за представяне на предлагани от дружеството ФОРЕСТ-Б ЕООД продукти, достъпен на интернет адрес  https://www.ribolovshop.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да разгледат и да получат информация за това как да бъдат поръчани и доставени:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на каталога на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да получават информация за нови стоки;
 4. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата;
 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема мери за защита на личните данни на ползвателя съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка c обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa за защита на личните данни. Доставчикът обработва личните данни на Πoлзвaтeлитe на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDРR – обработването e необходимо за изпълнение на договор, по ĸoйтo субектът e страна или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

(2) Доставчикът e пyблиĸyвaл информацията относно личните данни, ĸoитo обработва и целите, за ĸoитo те се обработват, ĸaĸтo и цялата изиcĸyeмa информация съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във вpъзĸa c обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата ribolovshop.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите.

(4) Доставчикът в платформата ribolovshop.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Доставчикът обработва лични данни на Πoлзвaтeля за целите на директния мapĸeтинг единствено при негово изрично съгласие, ĸoeтo той мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

(6) Πoлзвaтeлят се съгласява, че Доставчикът може да му изпраща имейли и електронни съобщения относно предоставянето на услугата, подобряване на функционалностите, промоционални съобщения за ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и други, свързани c изпълнението на договора.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата ribolovshop.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес www.ribolovshop.com. Изрично се уговаря, че в процедурата по възстановяване на достъпа на Ползвателя до профила му Доставчикът има правата по ал.1.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата ribolovshop.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата ribolovshop.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата ribolovshop.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.ribolovshop.com/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Договора на Ползвателя с Доставчика в платформата ribolovshop.com се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 4. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата ribolovshop.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че Ползвателят използва платформата ribolovshop.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата ribolovshop.com при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или не използване на ribolovshop.com.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от новините и статиите в платформата ribolovshop.com.

Чл. 32. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата ribolovshop.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на сайта ribolovshop.com

Shopping cart

затвори